Godziny      

Czynności

07:00-8:00

– schodzenie się dzieci

– zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

– zabawy indywidualne i grupowe

– rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci

– praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi

08:00-8:20

– swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

08:20-8:30

– ćwiczenia gimnastyczne (aerobowe)

– ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę i koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchowo – kinestetyczną)

– utrwalanie poznanych piosenek, wierszyków, również w języku angielskim

– rozmowy utrwalające ustalone z dziećmi normy zachowania w grupie i w przedszkolu

08:30-9:00

PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, ŚNIADANIE

09:00-9:10

– zabawy ruchowe ze śpiewem

– ćwiczenia gimnastyczne

- zabawy logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny

- ćwiczenia z elementami terapii ręki

09:10-9:45

– zajęcia z poszczególnych obszarów edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, plastycznej, kulturowo – estetycznej i zdrowotnej – realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju

– rozwijanie umiejętności społecznych

– kształtowanie poczucia przynależności społecznej i postawy patriotycznej

– zajęcia z języka angielskiego

09:45-10:25

– swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

– gry i zabawy ruchowe i językowe wynikające z inicjatywy dzieci lub nauczyciela

10:25-11:30

– spacery

– wycieczki

– zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

11:30-12:10

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD

12:10-14:00

– odpoczynek w grupach młodszych (do godz. 14:00)

– poobiedni odpoczynek w grupach starszych (do godz. 12:30)

– słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela

– relaksacja przy muzyce (kołysanki, muzyka poważna)

12:30-13:00

– ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie, majsterkowanie

– zabawy i gry językowe

– zabawy  rozwijające sferę poznawczą dzieci (kreatywność, logiczne myślenie, wyobraźnia)

13:00-14:30

– zabawy swobodne

– zajęcia dodatkowe: akompaniament do zajęć muzycznych, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,

– praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi

– rozwijanie zdolności twórczych

– wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci

– organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,

– zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci

– zajęcia z języka angielskiego

- zabawy logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny

- ćwiczenia z elementami terapii ręki

14:30-15:00

PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU, PODWIECZOREK

15:00-17:30

– zabawy swobodne

– zajęcia dodatkowe: akompaniament do zajęć muzycznych, język angielski, korektywa, logopedia, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem,

– praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju i z dziećmi zdolnymi

– rozwijanie zdolności twórczych

– wspieranie indywidualnych zainteresowań dzieci

- zabawy logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny

- ćwiczenia z elementami terapii ręki

– organizacja gier i zabaw badawczych, rozwijających zainteresowanie otaczającym światem i ekologią,

– zajęcia artystyczne rozwijające uzdolnienia dzieci

– prace porządkowe w sali

– kontakty indywidualne z rodzicami

– zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym

07:00-13:00

Zajęcia z psychologiem, terapeutą pedagogicznym oraz logopedą

13:00-17:00

Zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej oraz  psychologiem, terapeutą pedagogicznym i logopedą