pluszowy miś trzyma banknoty stu złotowe

Płatności

Na podstawie: art. 52 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666);

Uchwała nr LXXIII/578/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 czerwca 2023 r.

Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Izabelin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat wprowadzonych przez Gminę Izabelin przedszkolach publicznych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1. Określa się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej (t.j. 8:00 – 13:00) jest bezpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której mowa w § 2 niniejszego zarządzenia i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie oraz dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Dzienna Stawka żywieniowa wynosi: 10,00 zł

Numer konta przedszkola:
Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie
PKO BP SA II/O Warszawa
Nr konta: 88 1020 1026 0000 1802 0180 4707

UWAGA!

Wpłat na Radę Rodziców należy dokonywać na konto Rady Rodziców.