dr Aleksandra Tracz

 • nauczyciel dyplomowany,
 • psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi,
 • posiada kwalifikacje z zakresu tyflopedagogiki, neuropsychologii, uprawnienia pedagogiczne – zdobyte na kursach i studiach podyplomowych,
 • jest również terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą IAS Johansena, terapeutą Bilateralnej Integracji,
 • wciąż się dokształca i aktualizuje swoją wiedzę

Praca z dziećmi to jej pasja, z której czerpie dużo satysfakcji i radości. Dba, by jej zajęcia były dla przedszkolaków ciekawą zabawą, a dzieci chętnie na nie uczęszczają. W naszym przedszkolu koordynuje również prace zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań naszej Pani Psycholog należą:

 • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowanie działań psychoprofilaktycznych,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku dziecka (w tym współpraca z GOPS, współpraca z rejonową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną),
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,współpraca z nauczycielami i specjalistami.

Pani Ola prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi, konsultacje dla rodziców, współpracuje z nauczycielami, w razie potrzeby kieruje do poradni lub do specjalistów poza placówką.

Rodzice mogą się z nią kontaktować przez dziennik elektroniczny oraz osobiście.