Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz wsparcie dzieci niepełnosprawnych w placówce udzielana jest na podstawie:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 12
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1309)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1648 z późn. zm.)

W jakim celu udzielamy pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu:

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;
 • aby stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu

Podstawa do objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 • niepełnosprawność,
 • niedostosowanie społeczne,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaburzenia zachowania lub emocji,
 • szczególne uzdolnienia,
 • specyficzne trudności w uczeniu się,
 • deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,
 • choroba przewlekła,
 • sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,
 • niepowodzenia edukacyjne,
 • zaniedbania środowiskowe,
 • trudności adaptacyjne

Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.


Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 • Terapeuta pedagogiczny – mgr Anna Frątczak
 • Psycholog – dr Aleksandra Tracz
 • Logopeda – mgr Joanna Jaźwińska
 • Terapeuta SI – mgr Małgorzata Górecka, mgr Joanna Zielińska
 • Nauczyciele współorganizujący kształcenie – mgr Ewa Dejek, mgr Anna Zajączkowska
 • Pedagog specjalny – mgr Joanna Banasiak 

Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział w zajęciach:

 • korekcyjno–kompensacyjnych;
 • logopedycznych;
 • rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne;
 • terapii integracji sensorycznej.


Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są obejmowane nie tylko dzieci posiadające orzeczenie lub opinię, mogą być nią objęte wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują.

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną :

• rodzice;

• dyrektor przedszkola;

• nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem

• poradnia;

• pomoc nauczyciela

• pracownik socjalny;

• asystent rodziny;

• kurator sądowy;

• organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.