„Tyle sołtys może, ile wieś mu pomoże”
Sołectwa to najmniejsze jednostki administracyjne na obszarze gminy, zazwyczaj obejmujące jedną lub kilka wsi. Pełnią kluczową rolę w samorządzie lokalnym, umożliwiając mieszkańcom bezpośredni udział w decyzjach dotyczących ich społeczności. Sołtysi, czyli liderzy sołectw, pełnią funkcję reprezentacyjną i wspierają rozwój lokalnej infrastruktury, inicjatyw społecznych oraz dbają o sprawy codziennego funkcjonowania mieszkańców. Poprzez sołectwa realizowane są projekty z zakresu kultury, edukacji czy infrastruktury, co sprzyja aktywizacji społeczności lokalnej.

Sołtys i rada sołecka są wybierani jak prezydent, na 5 lat. Sołtys w wyborach powszechnych, natomiast rada sołecka podczas zebrań wiejskich w głosowaniu tajnym, bezpośrednim
Zadania sołtysa. Czasem urzędowe, innym razem organizacyjne:
•    reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
•    zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom,
•    bierze udział w sesjach rady gminy, występując w imieniu sołectwa,
•    podejmuje działania wykonawcze wspólnie z radą sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
•    sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania tym mieniem,
•    występuje do Rady Gminy z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołectwa wtym także sołeckiego mienia, przekraczającymi  kompetencje zwykłego zarządu.
Rola rady sołeckiej, która doradza sołtysowi 
Rada sołecka jest jednostką doradczą. Wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności. Dotyczy to przede wszystkim zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący.

Warto poczytać: https://www.gazetasolecka.pl/ oraz http://kss.org.pl/