Możesz starać się o dofinasowanie na wymianę pieca w domu, którego jesteś:

 • właścicielem lub współwłaścicielem;
 • posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym.

Maksymalne kwoty dotacji:

 • 8 000 zł (90% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe na pompę ciepła lub kocioł gazowy (także LPG) bądź kocioł elektryczny.
 • 3 000 zł (70% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe poniżej kat. IV na kocioł węglowy kat. V, kocioł olejowy lub kocioł na biomasę (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym); wnioski będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.

Ważne!
Kotły węglowe kat. V oraz kotły na biomasę muszą zapewniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i spełniać normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

 • 2 000 zł (100% poniesionych kosztów kwalifikowanych) – na sporządzenie projektu oraz wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do sieci gazowej do miejsca montażu urządzenia grzewczego – możesz się starać o to dofinansowanie, pod warunkiem że jednocześnie złożysz wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe na kocioł gazowy.

Koszty kwalifikowane to koszty:

 • zakupu nowego źródła ciepła;
 • zakupu osprzętu niezbędnego do instalacji nowego źródła ciepła,
 • montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła,
 • zakupu podajnika opału,
 • zakupu zasobnika na opał,
 • zakupu zasobnika c.w.u.,
 • zakupu czujnika czadu, gazu (jeśli jako nowe źródło ciepła instalujesz kocioł gazowy),
 • sporządzenia projektu oraz wykonania instalacji gazowej od przyłącza do sieci gazowej do miejsca montażu urządzenia grzewczego – pod warunkiem, że w dniu złożenia wniosku instalacja była przyłączona do sieci gazowej.

Wypełnij wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza.

Możesz go wypełnić:

 • elektronicznie i przesłać na adres e-mail: woda@izabelin.pl,
 • w wersji papierowej i dostarczyć osobiście lub pocztą do naszego urzędu.

Do wniosku dołącz:

 • dokumentację fotograficzną istniejącej instalacji – jeśli chcesz zmodernizować istniejący system gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, by poprawić retencję;
 • pełnomocnictwo i dowód lub kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa – jeśli chcesz, by ktoś inny Cię reprezentował w sprawie dofinansowania;

Gdy zweryfikujemy Twój wniosek i nie będziemy mieli do niego zastrzeżeń, zaprosimy Cię na podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej. Nie możesz negocjować warunków umowy.

Ważne!
Dopiero gdy zawrzemy z Tobą umowę, możesz zacząć realizować inwestycję i ponosić związane z nią wydatki. Nie uznamy kosztów, które poniesiesz przed podpisaniem umowy.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej przyjmujemy do 30 października każdego roku.

Będziemy rozpatrywać wnioski według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na dany rok. 

Gdy skończysz instalację, musisz złożyć wniosek o rozliczenie dotacji. Dołącz do niego:

 • kserokopie faktur VAT lub rachunków ukazujących koszty kwalifikowane, jakie poniosłaś lub poniosłeś (możemy poprosić Cię o okazanie oryginałów);
 • dokumenty, które potwierdzą, że opłaciłaś lub opłaciłeś te faktury lub rachunki – jeśli płaciłaś lub płaciłeś inaczej niż gotówką albo kartą płatniczą; dokumenty te muszą zawierać nazwę sprzedawcy (wystawcy faktury), kwotę zapłaty i tytuł zapłaty (nr faktury);
 • dokumentację fotograficzną wykonanej lub zmodernizowanej instalacji.
 • Dokument likwidacji starego pieca
 • Dokumentację techniczną nowego pieca
 • Dokument pierwszego uruchomienia nowego pieca

Możemy kontrolować inwestycję w ciągu 5 lat, od kiedy dostałaś lub dostałeś od nas dofinansowanie. Będziemy sprawdzać, czy zakupione w ramach dotacji źródło ciepła istnieje i jak funkcjonuje.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się w Wydziałem Rozwoju i Bieżącego Utrzymania pod numerem telefonu: 22 722 89 51 lub mailowo: wymianapieca@izabelin.pl.