Zakres działania: wspieranie samorządu gminy Izabelin w rozwijaniu kontaktów z mieszkańcami gmin partnerskich i promowaniu dorobku polskiej kultury, oraz utrzymywanie trwałej przyjaźni między naszymi regionami. Skupia mieszkańców i sympatyków Izabelina zainteresowanych współpracą zagraniczną.

Gmina nasza już kilkanaście lat temu nawiązała kontakty partnerskie z trzema europejskimi miastami – niemieckim Borken, francuskim Méru i położonymi w rejonie wileńskim Mickunami. W roku 2017 do współpracy dołączyła czwarta gmina – bułgarskie miasto Dolni Chiflik, położone w obwodzie Warna. W 2019 roku, Gmina Izabelin podpisała umowę partnerską z miejscowością Montedinove we Włoszech, w regionie Marche, w prowincji Ascoli Piceno. Tym samym ISPMiG pozyskało piątą gminę partnerską.

Adres siedziby: ul. Jana Matejki 21, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Monika Grzybowska - prezes Stowarzyszenia

Kontakt: 607 24 24 40, email: info@ispmig.org

Zakres działalności: propagowanie piłki nożnej, rekreacje, turystyka, wychowanie i edukacja

Adres siedziby: Laski, ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Łukasz Pamięta – prezes

Strona internetowa: www.ryslaski.pl/

Kontakt: 608 428 376, email: lukasz.pamieta@ryslaski.pl

Zakres działalności: zapobiegnie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, miejscowych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach oraz sposobów ochrony przed nimi, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu OSP Izabelin. 

Adres siedziby: ul. Jana Matejki 33, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Jerzy Smolarek – prezes OSP

Strona internetowa: www.osp.izabelin.pl

Strona facebookowa: www.facebook.com/osp.izabelin/

Kontakt: 22 722 62 77, email: osp.izabelin33@gmail.com

Zakres działalności: ratowniczo-gaśnicza

Adres siedziby: ul. Partyzantów 30, 05-080 Laski

Osoba reprezentująca organizacje: dh Piotr Sternicki – prezes OSP

Strona internetowa: www.osp-laski.pl

Kontakt: 516 349 853, email: osp-laski@izabelin.pl

Zakres działalności: poradnictwo i udzielanie informacji dla osób niewidomych i słabowidzących: osobom niewidomym i słabowidzącym na temat rehabilitacji, leczenia przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie, pomoce dydaktyczne, pomoc społeczna; szkolenia dla nauczycieli i innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi; organizacja turnusów rehabilitacyjnych i integracyjnych; druk i redakcja pism o tematyce poświęconej osobom niewidomym i słabowidzącym; wspieranie działalności kulturalnej osób niewidomych i słabowidzących

Adres siedziby: Laski, ul. Sokołowskiego 43, 05-080 Izabelin

Osoba reprezentująca organizacje: Józef Markiewicz – prezes

Strona internetowa: https://www.laski.edu.pl/pl/strona-glowna

Kontakt: 508 617 589, email: pznlaski@wp.pl

Zakres działalności: celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobrostanu lokalnej społeczności we wszelkich jego aspektach, w szczególności: ochrony, odtwarzania i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym zwierząt domowych i dzikich, roślin, powietrza, wody, gleby, bogactw naturalnych, współpracy z samorządem lokalnym przy rozwoju infrastruktury wiejskiej i gminnej lub miejskiej i tworzeniu jej elementów zaspokajających potrzeby mieszkańców, w tym podnoszących wygodę i bezpieczeństwo życia, kształtowania zdrowego stylu życia mieszkańców społeczności lokalnej, nawyków żywieniowych, zakupowych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, jak również zachowań korzystnych dla jakości środowiska życia i środowiska naturalnego, budowania więzi społecznych, integracji społeczności lokalnej, uczenia dialogu i łagodzenia napięć, zaspokajania potrzeb specyficznych grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, seniorów, kobiet, mężczyzn, kształtowania postawy zaangażowania i odpowiedzialności za środowisko naturalne i środowisko życia społeczności lokalnej u dzieci i młodzieży

Adres siedziby: ul. XII Poprzeczna 21, 05-080 Hornówek

Osoba reprezentująca organizacje: Anna Rychlik

Strona facebookowa: https://www.facebook.com/RyneczekpoSasiedzku/

Kontakt: 603 754 104, email: dlanas.stowarzyszenie@gmail.com

Zakres działania: Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.

Ruch skautowy opierający się na pedagogice Baden-Powella (1907).
Ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920).
Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.

Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.
Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.

Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (9-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).

Skauci Europy to ruch uczący przez działanie.

Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne.

Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.

Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r.

W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.

Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.

Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.

W Polsce Skauci Europy posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego, które można wspierać 1% podatku.

Skauci Europy organizują międzynarodowe zloty skautowe Eurojam (Chateauroux – Francja 1984; Viterbo – Włochy 1994; Żelazko – Polska 2003; Francja 2014) oraz wielkie wędrówki przewodniczek i wędrowników Euromoot (Słowacja – Polska 2007).

Adres siedziby: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, 02-366 Warszawa

Na terenie gminy Izabelin działamy przy parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach  05-080 Laski, ul. 3 Maja 40/42

Osoba reprezentująca organizacje: Jan Placha

Kontakt: 504 269 079, email: jan.placha@skauci-europy.pl

Zakres działania: rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej

Adres siedziby: ul. Trzech Sosen 8, 05-080 Laski

Strona facebookowa: www.facebook.com/MieszkancyRazemGminaIzabelin/

Osoba reprezentująca organizację: Marek Słoń

Kontakt: 669 291 352, email: marcuselephas@gmail.com

Zakres działalności: aktywizacji i integracji lokalnej społeczności,  rozwoju  i wspierania  nowoczesnej edukacji w publicznym zespole szkół (m.in edukacja obywatelska, programowanie dla dzieci, wprowadzenie nowatorskich metod wspierania edukacji).

Adres siedziby ul. Sierakowska 91, 05-080 Izabelin C

Strona internetowa: www.dzialajmy.org/o-nas/

Osoba reprezentująca: Olgierd Porębski; Paweł Sielczak; Anna Kiszka

Kontakt: stowarzyszenie@dzialajmy.org

Zakres działania: ochrona środowiska naturalnego Puszczy Kampinoskiej, a szczególnie obszaru Mokrych Łąk. Monitorowanie stan zasobów naturalnych fauny i flory, propagowanie wiedzy na ich temat oraz promowanie aktywnego wypoczynku rodzin z poszanowaniem zasad środowiska naturalnego. 

Adres siedziby: Truskaw, ul 3-go Maja 16, 05-080 Izabelin

Strona facebookowa: www.facebook.com/StowarzyszenieOML/

Osoba reprezentująca: Anna Ojrzyńska

Kontakt: 606 482 868, email: stowarzyszenieoml@gmail.com

Zakres działania: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, sport, turystyka, rekreacja, kultura, sztuka, tradycja, edukacja, wychowanie, rozwój zawodowy i osobisty, ochrona zdrowia, ratownictwo, bezpieczeństwo, rozwój lokalny, ekologia, ochrona środowiska, prawa człowieka, aktywność obywatelska

Adres siedziby: ul. I. Paderewskiego 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Strona facebookowa: www.facebook.com/424-Szczep-Drużyn-Harcerskich-i-Gromad-Zuchowych-Kampinos-976505279042993/

Osoba reprezentująca: Jacek Smura

Kontakt: 501 472 247, email: jacek.smura@zhp.net.pl

Zakres działania: integracja miłośników wędkarstwa na rzecz ochrony przyrody i zasobów wodnych; wdrażanie kultury wędkarskiej i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Adres siedziby: ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

Strona facebookowa: www.facebook.com/groups/1579104879046676/?locale=pl_PL

Osoby reprezentujące organizację: Grzegorz Tomasz – prezes,  Mirosław Lichaczewski - Wiceprezes

Kontakt: 503 049 150, email: grzegorz.tomas@interia.pl

Zakres działania: rozpowszechnianie sportu, wschodnich sztuk walki

Adres siedziby: ul. Okrężna 5, 96-500 Sochaczew

strona internetowa: www.kuma-de.pl

Osoba reprezentująca organizację:  Dominik Seroka

Kontakt: 692 373 535, email: kumadesochaczew@gmail.com

Zakres działania: wsparcie osobom niewidomym i ociemniałym, prowadzi placówki szkolne, wychowawcze, rehabilitacyjne oraz domy pomocy społecznej.

Adres siedziby: ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski

Strona internetowa: www.laski.edu.pl/pl/tono

Osoba reprezentująca: Paweł Kacprzyk

Kontakt: 22 752 30 00; 22 752 32 21, email: tono@laski.edu.pl

Zakres działania:

  • integracja lokalnego środowiska seniorów,
  • utrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej seniorów,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie wśród seniorów pasji zainteresowań,
  • współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

Adres siedziby: ul. Matejki 25, 05-080 Izabelin C

Osoby reprezentujące organizację:

  • Maryla Łukasińska – Prezes,
  • Edward Ciećwierz – Wiceprezes

Kontakt: tel. 502 131 900, e-mail: m.lukasinska@izabelin.pl