Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 725/2024 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 stycznia 2024 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wpłynęła dwie oferty, złożone przez:
1) Fundację „Czas na przygodę” z siedzibą Plac Dionizego Henkla 6/27, 01-578 Warszawa, nr KRS 0000681892 – wnioskowana kwota dotacji: 28.063 zł,
2) Fundację Promocji Rekreacji „KIM” z siedzibą przy ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki, KRS 0000258346 – wnioskowana kwota dotacji: 80.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 80.000 zł.  

Wobec spełnienia warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie, dotację celową w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przyznano Fundacji Promocji Rekreacji „KIM” z siedzibą przy ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki, KRS 0000258346.