Mieszkańców gminy posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest zapraszamy do składania wniosków na ich odbiór, transport i unieszkodliwienie, odpady azbestowe zostaną odebrane nieodpłatnie.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie do Urzędu Gminy Izabelin wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest.

Formularz wniosku dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Izabelin oraz w wersji elektronicznej (do pobrania i wydrukowania) na BIP Urzędu w zakładce Wzory dokumentów i formularze → Załatw sprawę w urzędzie → Wydział Ochrony Środowiska (https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38105,wniosek-o-odbior-transport-i-utylizacje-wyrobow-zawierajacych-azbest.html), znajduje się tam również formularz „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, który będzie pomocny przy wypełnieniu wniosku.

Nabór wniosków w 2024 r. przewidujemy do końca kwietnia, z zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie (o czym będziemy informować).

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Ochrony Środowiska, pok. nr 3, tel. 22 722 89 31.

Jednocześnie przypominamy, że wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

 

 

Galeria zdjęć