Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wsparcie użytkowników on-site korzystających z komputerów opartych o system Windows 11 – umiejętność konfiguracji komputera, diagnostyki połączeń sieciowych, konfiguracji VPN, WiFi, konfiguracji urządzeń peryferyjnych, instalacji i konfiguracji podstawowych programów biurowych;
2. Zarządzanie środkami trwałymi w tym także licencjami oprogramowania powstałymi w wyniku realizacji procesów inwestycyjnych;
3. Wsparcie w procesie przygotowywania procesów zakupowych / postępowań przetargowych począwszy od definicji wymagań a skończywszy na rozliczaniu podpisanych umów;
4. Zarządzanie pulą podpisów cyfrowych pracowników jednostek gminy Izabelin;
5. Zarządzanie naprawami / serwisem sprzętu komputerowego;
6. Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania;
7. Realizacja cyklicznych przeglądów / kontroli wewnętrznych (min. 1/ kwartał) kont, uprawnień, dostępów, polityk;
8. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji dla pkt. 2-7 powyżej;
9. Współpraca z dostawcami rozwiązań specjalistycznych, wykorzystywanych w bieżącej pracy;
10. Ciągłe poszukiwanie obszarów optymalizacji działania urzędu oraz jednostek podległych mając na uwadze satysfakcję interesariuszy z wdrażanych rozwiązań;
11. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
12. Możliwość realizacji dużej części zadań zdalnie.

Więcej informacji: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38122,nabor-na-stanowisko-ds-informatyki-w-wydziale-efektywnosci-procesow-oraz-narzedzi-it.html

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste, za pośrednictwem poczty lub na adres mailowy: rekrutacja@izabelin.pl (w tym przypadku załącza się skany wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz oświadczenie o gotowości przedstawienia oryginałów na żądanie Urzędu) kompletu dokumentów w terminie do dnia 18.02.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu lub na wskazany adres e-mail) na adres:
Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie:
nabór na stanowisko ds. informatyki w Wydziale Efektywności Procesów oraz Narzędzi IT.