Notatka ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego koncepcji rozbudowy ulicy Brzozowej i ulicy Piaskowej w Laskach
9.09.2023 r.

Spotkanie odbyło się 9 września 2023 r. o godzinie 10:00, na rogu ulic Brzozowej i Antoniego Daszewskiego w Laskach. 
Obecni
•    wójt Dorota Zmarzlak
•    pracownicy Wydziału Rozwoju i Bieżącego Utrzymania – Katarzyna Fronczak i Rafał Maj.
•    sołtys Lasek Anna Mandes oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej Lasek
•    mieszkańcy

Omówienie spotkania
Na spotkaniu została omówiona koncepcja rozbudowy ulicy Brzozowej (na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Podleśnej) oraz koncepcja rozbudowy ulicy Piaskowej w Laskach.
Koncepcja ulicy Brzozowej przedstawiała jezdnię o szerokości 5 m, chodnik po stronie północnej o szerokości 1,8 m i pobocza. Projektant na podstawie wykonanych badań geologicznych zaproponował odwodnienie drogi za pomocą rozsączania miejscowego (wpusty, studnie zbiorcze, rury perforowane). Przedstawiono również plan drogi uwzgledniający powierzchnie działek prywatnych koniecznych do przejęcia pod drogę oraz ogrodzenia konieczne do przebudowy.
Mieszkańcy zwrócili głównie uwagę na problem wody opadowej i powstających zastoisk oraz poruszyli kwestię przebudowy ogrodzeń. Zaproponowali zwężenie jezdni do szerokości 4,5 m oraz zwężenie chodnika, tak aby nie ingerować w działki prywatne i nie przebudowywać ogrodzeń. 
Zwężenie jezdni do szerokości 4,5 m jest zgodne z przepisami, natomiast chodnik o szerokości mniejszej niż 1,8 m nie spełnia przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów. Zgodę na odstępstwo, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, wydaje Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił dane przepisy techniczno-budowlane, w tym przypadku Ministra Infrastruktury.
Mieszkańcy ulicy Piaskowej, poza problemem organizacji ruchu na tej wąskiej ulicy, nie mieli uwag do przedstawionej koncepcji.

Następne kroki

Gmina wystąpi do starostwa o uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.