Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


1. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody:
    1) Uzyskiwanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z działek gminnych w ramach bieżącego utrzymania;
    2) Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;
    3) Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
    4) Wymierzanie kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia;
    5) Zlecanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, w tym pielęgnacja pomników przyrody;
    6) Przygotowanie dokumentacji na potrzeby ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
    7) Gospodarka leśna na terenach gminnych;
    8) Zadania własne gminy związane z występowaniem na jej terenie inwazyjnych gatunków.
2. Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
3. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad zwierzętami, w tym:
    1) Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolnożyjącym, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
    2) Przygotowanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę psów rasy uznanej za agresywną;
    3) Przygotowanie, opiniowanie oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;
    4) Interwencje dotyczące zwierząt.
4. Edukacja przyrodnicza.
5. Przygotowanie materiałów do postępowań przetargowych w ramach realizowanego zakresu zadań.
6. Współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji w zakresie pozyskiwania dofinansowywania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.
7. Sprawozdawczość związana z realizowanymi zadaniami
8. Wytwarzanie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do strony Urzędu Gminy Izabelin oraz
    innych środków przekazu.
9. Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania, ankiety i wnioski o udostępnienie informacji
    publicznej w zakresie realizowanych zadań.
10. Udział w debatach, panelach dyskusyjnych i innych formach podnoszenia kwalifikacji i wymiany
    informacji związanych z tematyką stanowiskową.
11. Przygotowanie projektów uchwał / zarządzeń związanych z realizowanymi zadaniami.

Oferta ważna do 3 grudnia 2023.

Więcej: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38023,nabor-na-stanowisko-ds-ochrony-srodowiska-w-wydziale-ochrony-srodowiska.html