Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z przygotowaniem umów i rozliczenia przekazanych środków beneficjentom;
2. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie inwestycji służących ochronie powietrza wraz z przygotowaniem umów i rozliczenia przekazanych środków beneficjentom;
3. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie inwestycji służących ochronie zasobów wodnych wraz z przygotowaniem umów i rozliczenia przekazanych środków beneficjentom;
4. Promocja gminnych i rządowych programów dotacyjnych;
5. Wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska pozostających w kompetencji wydziału;
6. Obsługa Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) - bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w tym obsługa deklaracji o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw oraz inwentaryzacji budynków;
7. Współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji w zakresie pozyskiwania dofinansowywania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
8. Koordynacja i monitoring działań gminy w zakresie wdrażania dokumentów strategicznych pozostających w kompetencji wydziału;
9. Inicjowanie działań prośrodowiskowych oraz edukacja ekologiczna;
10.Sprawozdawczość związana z realizowanymi zadaniami.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste, za pośrednictwem poczty lub na wskazany w ogłoszeniu adres mailowy kompletu dokumentów w terminie do dnia 9.02.2024 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu lub na wskazaną adres e-mail) na adres:
Urząd Gminy Izabelin
05-080 Izabelin ul. 3 Maja 42
z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska.

Więcej: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38125,nabor-na-stanowisko-ds-ochrony-srodowiska-w-wydziale-ochrony-srodowiska.html

oraz w załączniku.