Nasze Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.

Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Zadania przedszkola

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem 6 poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Program wychowania przedszkolnego zawiera treści podstawy programowej, ale może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Podstawowym wymogiem przy wyborze programu wychowania przedszkolnego jest jego dostosowanie do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

 

Program wychowania przedszkolnego rok szkolny 2023/2024

 

Biedronki

Program wychowania przedszkolnego – autor - Elżbieta Kordos, wyd. PWN

Pszczółki

Program wychowania przedszkolnego – autor - Elżbieta Kordos, wyd. PWN

Motylki

Program wychowania przedszkolnego – autor - Elżbieta Kordos, wyd. PWN

Żaby

Program wychowania przedszkolnego – autor - Elżbieta Kordos, wyd. PWN

Jeżyki

Program Wychowania Przedszkolnego – autorki W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo, wyd. MAC

Sowy

Program wychowania przedszkolnego – autor - Elżbieta Kordos, wyd. PWN

Zajączki

Program wychowania przedszkolnego – autor - Elżbieta Kordos, wyd. PWN

 

Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zostały przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej

 

W swojej codziennej pracy nauczyciele wykorzystują również elementy m.in.:

-Metody Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”.

Metoda ta to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusz się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Metoda D. Dziamskiej polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki. W trakcie pracy synchronizujemy pracę mózgu, wspomagamy koncentrację oraz sensoryczne poznawanie, rozwijamy się emocjonalnie, społecznie i poznawczo.

 

-Metody pedagogiki zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – opartej na wielokierunkowej aktywności dziecięcej, łączy w sobie w szczególności ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Do ciekawszych zabaw należą zabawy z „animacyjną chustą”, które doskonale wpływają na integrację grupy, wyzwalają pozytywne emocje.

 

– Metod związanych z nauką czytania: M. Bogdanowicz I. Majchrzak, G. Domana i inne- Wielość pomysłów na naukę czytania pozwala dostosować do dziecka najbardziej odpowiednią metodę lub daje możliwość połączenia metod. To z kolei pozwala na pełne przygotowanie do nauki czytania i ułatwi opanować samą technikę czytania.

 

– Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz – metoda ta jest systematycznie modyfikowana, rozszerzana, stosuje się ją w terapii i w profilaktyce w odniesieniu do dzieci, których rozwój jest zaburzony —usprawniając nieprawidłowo rozwijające się funkcje, oraz do dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym— aktywizując ten rozwój. Metoda Dobrego Startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

 

– Metody nauki matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - która doskonale wykorzystuje możliwości i prawidłowości rozwojowe małego dziecka. Pozwala dziecku działać, doświadczać, rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania. Uczy logicznego myślenia i rozwija wyobraźnię. Zwraca uwagę na ważny aspekt hartowania emocjonalnego dziecka, nabywania odporności emocjonalnej np. poprzez umożliwienie dziecku konstruowania gier.