REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

pt. "4 PORY ROKU Z WIERSZEM - ZIMA" 

 1. Organizator: Gminne Przedszkole w Laskach, reprezentowane przez:
  • Paulina Górkiewicz
  • Agata Gębska
  • Katarzyna Inglik

 

 1. Cele konkursu:
 1. Artystyczna aktywizacja przedszkolaków
 2. Popularyzowanie poezji dziecięcej i czytelnictwa.
 3. Upowszechnianie kultury języka w*ród dzieci.
 4. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją.
 5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
 6. Promocja talentów.

 

 1. Czas i miejsce konkursu: 21.02.2024 rok, godz. 10:00- 11:30 Gminne Przedszkole w Laskach, ul. 3 maja 43.

 

 1. Udział w konkursie:
 1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-7 lat, uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Laskach
 2. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych 3–4-latki oraz 5–7-latki.
 3. Każdy uczestnik/uczestniczka konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza (autorstwa polskiego poety) o tematyce jesiennej, dostosowanej do jego/jej możliwości.
 4. Czas występu nie powinien przekracza; 3 minut.
 5. Do udziału w konkursie dziecko (w domu, z pomocą rodzica) przygotowuje jeden wiersz o tematyce jesiennej (propozycje wierszy w załączniku nr 1 – można też samodzielnie wybra; dowolny wiersz zgodny z tematyką konkursu).

 

 1. Sprawy organizacyjne:
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie (do wychowawców grup) karty zgłoszeniowej najpóźniej do dnia 19.02.2024 r. (załącznik nr 2) wraz z kopią wybranego wiersza.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od prezentacji wszystkich wierszy, po dokonaniu oceny przez jury.
 3. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a pierwsze trzy miejsca otrzymają również nagrody rzeczowe.

 

 1. Kryteria oceny jury (skala 1-5 punktów za każde kryterium)
 • dobór repertuaru
 • zgodność     z tematem
 • kultura słowa
 • dykcja, emisja głosu, tempo, intonacja
 • interpretacja utworu
 • ogólny wyraz artystyczny

 

 1. Informacje końcowe:
 • REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIOWA dostępne są również w wersji PDF na stronie internetowej przedszkola w zakładce Konkursy
 • KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminne Przedszkole w Laskach, ul. 3 Maja 43, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 23 20 reprezentowana przez Dyrektor Małgorzatę Przestrzelską;
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych Małgorzatą Przestrzelską można kontaktowa; się pisząc na adres email: przedszkolelaski@izabelin.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do celów realizacji zadań przedszkola wynikających ze statutu Gminnego Przedszkola w Laskach;
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów okre*lonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 5. Pani/Pan ma prawo do: dostępu do tre*ci danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodno*; z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału Państwa dziecka w konkursie.

Galeria zdjęć


Konkurs recytatorski - Zima
Domek w śnieżnej scenerii, rodzina.