Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie gminy Izabelin.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021r. Poz. 4 ).

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom/słuchaczom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego.

Załączniki:

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły informujące, że dziecko jest uczniem danej szkoły w danym roku szkolnym
  • aktualne dokumenty potwierdzające dochód rodziny (w tym: wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, zasiłki rodzinne, alimenty, itp.)
  • lub, w przypadku braku pracy, oświadczenie o braku zatrudnienia i braku dochodów złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  • lub zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z prawem lub bez prawa do zasiłku

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • uczniowie – do dnia 15 września danego roku szkolnego
  • słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w dniach:

pon: 9-18
wt-pt: 8-16

UWAGI:

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi ewentualny kontakt z Wnioskodawcą.

Katalog wydatków ponoszonych na cele edukacyjne, podlegających całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium Szkolnego:

Rodzaj wydatku

Maksymalna wysokość dofinansowania

Ilość sztuk

udział w zajęciach edukacyjnych pozaszkolnych np. języków obcych

brak ograniczenia

brak ograniczenia

udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła")

brak ograniczenia

brak ograniczenia

podręczniki ujęte w szkolnym zestawie podręczników, nie finansowane z innych źródeł np. z Rządowego ProgramuWyprawka szkolna”

brak ograniczenia

brak ograniczenia

tornister, plecak lub torba szkolna

100 zł

raz w roku szkolnym

artykuły szkolne np. piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier do drukarki, papier milimetrowy, bibuła, brystol, flamastry, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, kredki, farby, pędzle, klej, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, plastelina, modelina, itp.

brak ograniczenia

brak ograniczenia

przybory do nauki zawodu

brak ograniczenia

brak ograniczenia

słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne

brak ograniczenia

brak ograniczenia

tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, itp.

brak ograniczenia

brak ograniczenia

instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki

brak ograniczenia

brak ograniczenia

komputer, urządzenia do komputera np. monitor, drukarka, pendrive, głośniki, mikrofon

brak ograniczenia

raz w roku szkolnym

tusz do drukarki

brak ograniczenia

brak ograniczenia

komputerowe programy edukacyjne

brak ograniczenia

brak ograniczenia

koszt abonamentu internetowego

brak ograniczenia

brak ograniczenia

biurko, krzesło do biurka

brak ograniczenia

raz w roku szkolnym

strój na zajęcia wychowania fizycznego w tym na zajęcia prowadzone na basenie np. dres, koszulki sportowe, spodenki sportowe, strój kąpielowy, czepek, klapki.

brak ograniczenia

dwa razy w roku: - raz w okresie wrzesień-grudzień - raz w okresie styczeń-czerwiec

strój galowy (biała bluzka lub koszula, spódnica lub spodnie w ciemnym kolorze)

brak ograniczenia

raz w roku szkolnym

jednolity strój, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe

brak ograniczenia

raz w roku szkolnym

obuwie sportowe

150 zł para

dwa razy w roku: - raz w okresie wrzesień-grudzień - raz w okresie styczeń-czerwiec

okulary korekcyjne

brak ograniczenia

brak ograniczenia

koszt biletu miesięcznego, jeżeli nie jest refundowany przez Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej

brak ograniczenia

raz w miesiącu