z dnia 22 czerwca 2021 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IZABELINIE

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Izabelin działającą w formie jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej, finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.

§ 2.

 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Izabelinie
 2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Izabelin.
 3. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Izabelin.

Rozdział II.
Misja, cel i zadania Ośrodka

§ 3.

 1. Misją Ośrodka jest- systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych
  i dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz systematycznymi działaniami zmierzającymi do poprawy życia mieszkańców gminy Izabelin.
 2. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

§ 4.

 1. Do zadań realizowanych przez ośrodek należy w szczególności:
  1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej,
  w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych indywidualnych jak
  i środowiskowych występujących na terenie Gminy Izabelin;
  2) koordynowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  3) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej;
  4) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego;
  5) organizowanie społeczności lokalnej;
  6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną
  7) prowadzenie postępowań związanych ze świadczeniami rodzinnymi;
  8) prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów
  9) prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego;
  10) prowadzenie postępowań z zakresu funduszu alimentacyjnego;
  11) prowadzenie spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych:
  12) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;
  13) ustalanie prawa do świadczenia „Za Życiem” – realizacja zadań wynikających
  z ustawy „Za Życiem”;
  14) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  15) prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń dobry start, realizowanych
  w ramach rządowego programu „Dobry start”;
  16) pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izabelin;
  17) prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, pod nazwą Dzienny Dom Senior+;
  18) Karty Dużej Rodziny oraz Karty Rodzina 3+;
  19) obsługa zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  20) realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani;
  21) realizacja zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 2. Ośrodek realizuje zadania na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych, w tym:
  1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
  2)ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  7) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  12) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  13) ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
  15) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
  16) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
  17) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży „Za życiem”,
  18) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  19) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”,
  20) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  21) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  22) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  23) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  24) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  25) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  26) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  27) niniejszego Statutu.
 3. Ośrodek realizuje zadania we współpracy z działającymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i prawnymi.
 4. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa oraz administracją rządową.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie

§ 5.

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Izabelin, które określają jego uprawnienia i kompetencje.
 3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka wykonuje Wójt Gminy Izabelin.
 4. Dyrektor Ośrodka może ustanawiać swoich zastępców lub kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych Ośrodka, a także tworzyć samodzielne stanowiska pracy w Ośrodku.
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 6. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w gminie, w stosunku jeden pracownik socjalny na dwa tysiące mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną, w stosunku
  1 pracownik socjalny na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnych, nie mniej niż trzech pracowników socjalnych w Ośrodku.
 7. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka wykonuje Dyrektor Ośrodka.
 8. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodkiem wykonuje zastępca Dyrektora Ośrodka lub inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik Ośrodka.

§ 6.

Dla zabezpieczenia wykonalności zadań, o których mowa w § 4.1 w Ośrodku mogą być tworzone działy, sekcje, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy.

§ 7.

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy.
 2. Wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 3. Podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka.
 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w innych sprawach, na mocy odrębnych pisemnych upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Izabelin i Radę Gminy.
 5. Wnioskowanie do Wójta Gminy Izabelin o udzielenie pracownikom Ośrodka upoważnień do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach związanych z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek.

§ 8.

Dyrektor Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9.

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalany przez Dyrektora.

Rozdział IV.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 10.

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących
  w samorządowych jednostkach budżetowych oraz w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 2. Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową lub samorządową na ich realizację oraz innych dopuszczalnych źródeł
  w szczególności ze środków Unii Europejskiej.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy.
 4. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.
 5. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy.

Postanowienia końcowe

§ 11.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
 2. Statut Ośrodka uchwala Rada Gminy Izabelin
 3. Zmiany do Statutu mogą być wprowadzane w formie przewidzianej do jego ustanowienia.