pionki

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie.

Kierownik DDS+ bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. Staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
 5. Obywatelstwo polskie;
 6. Nieposzlakowana opinia;

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę;
 2. Czas pracy: pełny wymiar;

Wymagania dodatkowe:

 1. Cechy niezbędne do pracy z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi tj:

empatia, życzliwość oraz cierpliwość i właściwe podejście do podopiecznych.

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 2. Umiejętność współpracy oraz skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 4. Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 5. Znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków i pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych;
 6. Dyspozycyjność;
 7. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, rzetelność; prawdomówność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, kultura osobista;

 Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

 1. Kierownik DDS+ wykonuje również pracę opiekuna osób starszych-pensjonariuszy DDS+;
 2. Ponadto jego zadanie to; Kierowanie działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 3. Uzgadnianie z Dyrektorem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+;
 4. Współpraca z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, zakładami pracy, GOPS itp. w celu realizacji zadań DDS+;
 5. Organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań;
 6. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy z Dyrektorem GOPS i głównym księgowym GOPS;
 7. Przygotowywanie projektu budżetu przy współpracy z Dyrektorem GOPS i głównym księgowym GOPS;
 8. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie dokumentacji;
 9. Określanie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy;
 10. Przygotowywanie i składanie Dyrektorowi GOPS wszystkich wymaganych informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania DDS+;
 11. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje;
 12. Racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+, oraz odpowiedzialność za majątek DDS+;
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora GOPS;
 14. Przestrzeganie przepisów prawa;
 15. Tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych, pensjonariuszy DDS+;
 16. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+;
 17. Utrzymywanie kontaktów z rodzinami pensjonariuszy DDS+;

Niezbędne dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. List motywacyjny;
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. Oświadczenie o obywatelstwie polskim;
 7. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 8. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 9. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 10. Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji; procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej;
 11. Czytelnie podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pliki do pobrania poniżej;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2023 r. do godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w punkcie obsługi interesanta GOPS w Patio Urzędu Gminy Izabelin,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko kierownika Dziennego Domu Senior + w Izabelinie”.

 Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu  23 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.