Program wspierający rodziny wielodzietne

Polityka prorodzinna należy do jednych z wielu zadań własnych gminy. Dlatego też Wójt wraz z Radą postanowili przyjąć program wspierający rodziny wielodzietnej w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Wsparcie to dotyczyć będzie głównie wzmocnienia kondycji finansowej, która ułatwi członkom rodziny dostęp do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Uprawnienia wynikające z posiadania Karty RODZINA 3+

  • 50% zniżka na bilety wstępu na imprezy organizowane dla dzieci i młodzieży przez Centrum Kultury Izabelin,
  • 50% zniżka w opłatach za zajęcia prowadzone dla dzieci i młodzieży przez Centrum Kultury Izabelin,
  • 30% zniżka w opłatach za przedszkolu dla rodzin mających utrzymanie trójkę dzieci,
  • 50% dopłata do ceny biletów kwartalnych dla dzieci i młodzieży (faktury będą przyjmowane przez GOPS nie później niż w ciągu miesiąca od daty ich zakupu)

Uprawnieni do otrzymania Karty RODZINA 3+

Rodziny zamieszkujące na terenie gminy Izabelin mające na utrzymaniu tróję i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia, w przypadku gdy dzieci uczą się lub studiują.

O przyznanie kart mogą się ubiegać również rodziny zastępcze mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.

Kartę RODZINA 3+ otrzymuje rodzina wielodzietna zamieszkująca na terenie gminy Izabelin oraz rozliczająca się z właściwym miejscowo dla gminy Izabelin Urzędem Skarbowy (Urzad Skarbowy Warszawa Bielany).

Co zrobić, aby otrzymać Kartę RODZINA 3+

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z w/w zniżek jest imienna  Karta RODZINA 3+ wydawana przez GOPS w Izabelinie na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia oraz poświadczenie rozliczenia podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym za rok poprzedni. Złożone wnioski będą ponadto weryfikowane przez Referat Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Izabelin. 

Każda Karta będzie zawierała imię i nazwisko osoby uprawnionej i będzie ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości (legitymacją szkolną lub studencką, dowodem tożsamości).

Wydawaniem Kart RODZINA 3+ zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wzory Kart Rodziny oraz wniosku o wydanie Karty stanowią załączniki do wyżej powołanej uchwały Rady Gminy Izabelin. Druki wniosku o wydanie Karty Rodziny można uzyskać w GOPS w Izabelinie lub pobrać ze strony internetowej Gminy Izabelin. Również w GOPS, który będzie jednostką realizującą i koordynującą program, należy składać wypełnione wnioski a następnie odbierać Karty Rodziny. Informacje dodatkowe można uzyskać także telefonicznie pod numerem  GOPS –  22 722 79 95  lub  22 722 89 49.