Szanowni mieszkańcy!

Od stycznia 2021 roku na wniosek osoby fizycznej nasz ośrodek wydaje zaświadczenia
do Programu „Czyste Powietrze”.

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na wniosek osoby zainteresowanej

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.gops.izabelin.pl oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie ul. 3 Maja 42, tel. 22 7228949.

Wydanie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).