ściana

Gmina Izabelin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin. 

1.Zamawiający:

Gmina Izabelin- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie

ul. 3 Maja 42

05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 57

e-mail: gops@izabelin.pl

 

2.  Przedmiot zamówienia.

1.Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), dla których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Izabelin (właściwość ustalona w oparciu
o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm. ) w jednej z następujących form:

1.1.Schroniska dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) /art.48 lit. „a” ust.2 ustawy o pomocy społecznej/

1.2. Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz dla osób bezdomnych nadużywających substancji psychoaktywnych (kobiet i mężczyzn) /art.48 lit. „a” ust. 2b ustawy o pomocy społecznej/

1.3.Noclegowni /art.48 lit. „a” ust.3 ustawy o pomocy społecznej


2. Podstawą pobytu osoby bezdomnej w schronisku, w tym z usługami opiekuńczymi, oraz dla osób bezdomnych nadużywających substancji psychoaktywnych będzie skierowanie oraz  indywidualna decyzja administracyjna, przyznająca pomoc w formie udzielenia schronienia. Dokumenty te są wystawione przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.

Decyzje zawierać będą: dane świadczeniobiorcy oraz rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

3. Przyznanie świadczenia schronienia w formie noclegowni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług
w oparciu o dane przekazane faksem lub telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 

4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena za wykonanie usługi

 

5.Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wymagania niezbędne:
 1. w postępowaniu mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym poprzez prowadzenie wskazanych form pomocy i wpisane są do właściwego prowadzonego przez wojewodę rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia.
 2. posiada tytuł prawny do dysponowania wskazanym lokalem, budynkiem na cele związane z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz obiekt ten spełnia wszystkie wymagane przez przepisy prawa wymagania do prowadzenia schroniska/ogrzewalni/noclegowni jak: sanitarno- epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz inne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa do prowadzenia wskazanej przez Wykonawcę działalności.
 1. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego o spełnieniu niezbędnych warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 1 lit a i b.
 2. Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty oraz udzielania wyjaśnień, a także ewentualnie umocowujące do zawarcia umowy, reprezentowania w tracie realizacji umowy, dokonywania rozliczeń i innych czynności w toku wykonania umowy.
  (pełnomocnictwa udzielone przez organ reprezentujący Wykonawcę, dekret o mianowaniu księdza na proboszcza, powołania na dane stanowisko lub inne, potwierdzające umocowanie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego)
 3. Potwierdzony za zgodność odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zgodność przedmiotu zamówienia z działalnością Wykonawcy.

 

 1. Wymagania wspólne dla wszystkich części zamówienia:

Wykonawca zapewni osobie bezdomnej skierowanej przez Zamawiającego całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Usługi świadczone będą zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 48a ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm. ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).

 

6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Liczba osób wymagających wsparcia w formie schronienia na dzień zapytania ofertowego wynosi 3 osoby. Ze względu na to, iż jest to wyłącznie szacunkowa liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które będą wymagać pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Izabelin, oraz jest uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia bez ponoszenia żadnych konsekwencji w tym finansowych. Rzeczywista liczba osób skierowanych do Wykonawcy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż z tytułu zmniejszenia liczby osób faktycznie skierowanych do schroniska nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.
 2. Zamawiający będzie pokrywał koszty pobytu osób skierowanych wyłącznie za czas ich rzeczywistego pobytu w placówce. W związku z powyższym, gdy pobyt osoby bezdomnej w schronisku nie obejmuje pełnego miesiąca – wynagrodzenie Wykonawcy stanowiło będzie iloczyn dni faktycznego pobytu oraz dobowej stawki za pobyt wynikającej ze złożonej oferty.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał.nr.2).
 2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Izabelin.”.
 4. Ofertę  można przesłać droga mailową na adres: gops@izabelin.pl lub pocztą pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

O terminie złożenie oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert oraz przedłożenia dokumentów.

 

8.Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 28.12.2023 r. do godz. 10.00

 

9. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Za część zamówienia Zamawiający uznaje złożenie oferty na schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownię.

 

10. Dodatkowe informacje

 1. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu ofertę.
 2. Zamawiający może zakończyć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego bądź też Wykonawcy nie załączyli wymaganych dokumentów.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający zastrzega, iż przez podpisaniem umowy może żądać dodatkowych dokumentów celem usunięcia wątpliwości związanych z prawidłową i odpowiadającą przepisom prawa oraz wymaganiom Zamawiającego realizacją umowy.

 

11. Osoby upoważnione

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Przybysz – Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy w Izabelinie tel. 22 722 79 95