Klawiatura

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie głasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

Pracownik bezpośrednio podlegać będzie Dyrektorowi GOPS w Izabelinie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę;

Czas pracy: pełny wymiar;

Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolności do czynności prawnych;

3) prawo do korzystania z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy lub średnie i co najmniej 5 letni staż pracy;

7) posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem kadr i płac;

8) znajomość przepisów z zakresu: prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, Pracowniczych Planów Kapitałowych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy o ochronie danych osobowych przepisów dotyczących kancelarii i archiwizacji dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy, w jednostkach sektora finansów publicznych;

2) zdolności organizacyjne, samodzielność;

3) umiejętność planowania i podejmowania właściwych decyzji;

4) umiejętność analitycznego myślenia;

5) umiejętność pracy w zespole;

6) rzetelność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;

7) umiejętność pracy na komputerze, w tym znajomość pakietu Microsoft Office (WORD, EXCEL);

8) umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników GOPS,

2) przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;

3) przygotowywanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia, przyznaniem nagrody, dodatku specjalnego i innych składników wynagrodzenia;

4) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników GOPS;

5) prowadzenie rejestrów absencji pracowniczych w tym: zwolnień lekarskich, urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, szkolnych, bezpłatnych, dokumentacji wyjazdów służbowych itp.;

6) ustalanie uprawnień pracowników do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat;

7) sporządzanie planów urlopowych;

8) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia;

9) prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw wydawanych pracownikom;

10) przygotowywanie skierowań dla pracowników na badania profilaktyczne;

11) kierowanie pracowników na szkolenia bhp;

12) prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy;

13) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i dokształcaniem pracowników, praktykami i stażami w tym przygotowywanie umów dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe;

14) sporządzanie planów budżetowych dotyczących zatrudnienia w GOPS;

15) terminowe sporządzanie sprawozdań do GUS;

16) przygotowywanie danych do dokonania odpisu na zfśs;

17) przygotowywanie umów zlecenia i o dzieło;

18) sporządzanie i aktualizacja zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS;

19) prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników i innych osób objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym;

20) przeprowadzanie służby przygotowawczej dla pracowników;

21) przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń z zakresu prawa pracy i ich aktualizowania;

22) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, w tym przygotowywanie wniosków do PUP o dofinansowanie szkoleń z KFS, o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych;

23) obsługa systemu kadrowego w zakresie spraw kadrowych;

24) koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników;

25) obsługa systemu Kadry Vuclan;

26) obsługa programu Płatnik;

27) rozliczanie wynagrodzeń pracowników GOPS i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac i imiennych kart wynagrodzeń pracowników GOPS;

28) rozliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego oraz należności za absencję w pracy;

29) sporządzanie list płac świadczeń pracowniczych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

30) naliczanie wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i przekazywanie informacji do instytucji finansowych;

31) naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń;

32) rozliczanie pobranych zaliczek na podatek dochodowy i dokonanie całorocznego obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników;

33) wystawianie pracownikom GOPS rocznych informacji o osiągniętym przychodzie i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

24) rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie;

35) wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników GOPS;

36) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz sporządzanie dokumentacji miesięcznej i rocznej, a także sporządzanie imiennych informacji rocznych dla zgłoszonych do ubezpieczeń pracowników GOPS;

37) sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji miesięcznych i informacji rocznej IWA;

38) sporządzania sprawozdawczości w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy;

39) obsługa systemu płacowego VULCAN;

40) sporządzanie planów budżetowych dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOPS; 

41) prowadzenie korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi podmiotami – wynikające z zakresu obowiązków;

42) prowadzenie dokumentacji płacowej odchodzących na emeryturę ZUS Rp7;

43) wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie posiadanych umiejętności i kwalifikacji.

Niezbędne dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

2) List motywacyjny;

3) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstw umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

6) Oświadczenie o obywatelstwie polskim;

7) Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

8) Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

9) Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;

10) Czytelnie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji; procesu naboru i informacja o przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym naborem. – pliki do pobrania poniżej;

11) Czytelnie podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- pliki do pobrania poniżej;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

2) Pierwszeństwo w zatrudnienie będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe;

3) Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2024r.do godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Izabelinie ul. 3-Maja 42 05-080 Izabelin, w punkcie obsługi interesanta GOPS w Patio Urzędu Gminy Izabelin, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac”.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabelin w dniu 2 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 22 722 79 95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Gminne

go Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.