plakat rodziny wspierającej

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • w organizowaniu i spędzaniu czasu wolnego,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć stosowny wniosek o zostanie rodziną wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora GOPS,
 • wyrazić zgodę na weryfikację kandydata w rejestrze przestępców na tle seksualnym,
 • dostarczyć zaświadczenie z KRK o niekaralności,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.