Dom, kalkulator, czapka, szalik

Od stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to świadczenie, które ma rekompensować wzrosty cen energii dla osób o najniższych dochodach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie w Wydziale Świadczeń Rodzinnych lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufany.

Dodatek osłonowy przysługuje:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

- 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

- 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

- 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

- 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

- 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

- 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

- 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

- 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.