dłonie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”.

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
  2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
  3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
  4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
  5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie gminy Izabelin:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o

niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego

leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i

art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

5 oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.

zm.).

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny

uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

 

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących

zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby

starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,

siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w

udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np.

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w

formie wolontariatu.

W związku z powyższym realizator prowadzi rekrutację do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”. Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie mogą zgłaszać się do GOPS w Izabelinie w godzinach pracy ośrodka, tj. pon 9:00-17:00, wt-pt od 8-16 lub tel. 22/7227995.

 

Udzielana pomoc jest bezpłatna!