Wstęp Deklaracji

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bibliotekaizabelin.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2009

Oświadczenie sporządzono dnia: 2.02.2022

 

Dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 

Gminna Biblioteka Publiczna

Ul. Matejki 21

05-080 Izabelin

Email: biblioteka@izabelin.pl

Telefon: + 48 22 752 68 21

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • brak wersji kontrastowej

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2.02.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony RPO tutaj.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Zmiana rozmiaru strony

 

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

 

Dostępność architektoniczna:

 

Biblioteka mieści się na parterze budynku Centrum Kultury Izabelin. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Architektura budynku umożliwia dostęp osób na wózkach do wszystkich pomieszczeń.

 

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, nie zastosowano oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.

 

Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność parkingów:

 

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do tych miejsc od ulicy 3 Maja i ulicy Matejki.

 

Dostępność toalety:

 

Na parterze budynku, w którym mieści się Biblioteka, znajdują się toaleta dla osób niepełnosprawnych.